توضیحات

پروژه‌ها
کتاب عکاسی مستند پیشرو

عنوان: عکاسی مستند پیشرو 

تقدیم به مادرم برای صفای وجودش: شمسی طاهریان 

و راویان تصویر حقیقت

کتاب دارای دو فصل می باشد، فصل اول کتاب آموزش مستندسازی و فصل دوم، مطالعه میان رشته ای عکاسی مستند از طریق فلسفه مدرنیته است.

فصل اول فهرست مطالب:

درسگفتارهای عکاسی مستند اجتماعی:

فصل دوم کتاب، فهرست مقالات مرتبط:

 • حبس در نطفگی ، اندام شناسی گونه ای زیست فاقد بدن
 • فرد و جامعه ، یا خود و آگاهی اجتماعی
 • فرد و جامعه، گفتمان و مرگ هستی اجتماعی
 • منطقه بحران زده ارجاع
 • بازی چسبندگی و گریز
 • جامعه ایران یک جامعه مستند است
 • گذار از آگاهی اجتماعی به خودآگاهی تاریخی، یا «در تاریخ بودن» و نه «تاریخی بودن»
 • تاریخنگاری و عکاسی مستند
 • روایت و تاریخ
 • دو پا برای یک بدن، رابطه فلسفه مدرنیته و عکاسی مستند
 • درام و سیاست
 • درام و تدوین
 • کالبد شکافی روایت های دو راوی: عباس عطار و کاوه گلستان، تمایز آگاهی اجتماعی و خودآگاهی تاریخی
 • عکاسی مستند ، زبان مشوش میان جوامع ایدئولوژیک و سرمایه داری یا مانیفست عکاسی مستند اجتماعی

اطلاعات بیشتر

منتشر شده به عنوان کتاب الکترونیکی رایگان و تعاملی برای خوانندگان فارسی زبان در ایران، افغانستان و تاجیکستان در سراسر جهان، آذرماه 1400.

 • طراح جلد: مجید کاشانی

 • عکس: علی شیرژیان