برای من، پروژه جایی است که یک ایده عمل خود را کشف می کند، پس از آن، کنش، به یک واقعیت چند بعدی تبدیل می شود. پروژه های من دارای اشکال میان رشته ای هستند، آنها بین نظریه و کنش تصویری حرکت می کنند، اما همه آنها سعی خواهند کرد که نظریه و عمل را بر اساس حقیقت در یک موقعیت بهم پیوند دهند.